BASHKIA KLOS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të procesit të ankimimit njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist Finance, në Sektorin e Financës,

Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Malvina Lala: 85 pikë.