BASHKIA KLOS – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit  të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të proçedurës së ankimimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njofton se për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Shërbimeve, kategoria e pagës II-b.

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  1. Jetmir Dedolli

A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 07.01.2020, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

B.Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.01.2020, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Buxhetit, kategoria e pagës II-b.

     Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

  1. Manushaqe Shkajoti

A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 07.01.2020, ora 09:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

B.Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.01.2020, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

 

  • Përgjegjës i Sektorit të Mirëqenies dhe Kujdesit Social, kategoria e pagës III-a/1.

 Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  1. Valmira Mati

 

A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 07.01.2020, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

B.Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.01.2020, ora 09:00 në ambientet e Bashkisë Klos.