BASHKIA KLOS REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Njësia e Menaxhimit  të B.NJ. në Bashkinë Klos, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • 1 (një) Specialist i Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijës në Sektorin e Kujdesit Social, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut, Bashkia Klos, 

Kategoria e pagës IV-a,

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:

 • Lindita Barmeta

A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2020, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

 

 1. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.11.2020, ora 14:00 në ambientet e Bashkisë Klos.
 2. Njësia e Menaxhimit  të B.NJ. në Bashkinë Klos, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

   

  • 2 (dy) Specialistë Shërbimesh në Sektorin e Shërbimeve dhe Menaxhimit të Mjeteve pranë Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Shërbimeve,

   

  Kategoria e pagës IV-a,

  Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:

  • Gazmir Çeka
  • Malvina Lala
  • Ornesa Dibra

  A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2020, ora 09:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

  1. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.11.2020, ora 09:00 në ambientet e Bashkisë Klos. 

   Njësia e Menaxhimit  të B.NJ. në Bashkinë Klos, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

    

   • 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike dhe Personave me Aftësi të Kufizuar në Sektorin e Kujdesit Social, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut, Bashkia Klos;
   • 1 (një) Specialist i Çështjeve Sociale dhe Shërbimeve në Njësinë Administrative Klos, Bashkia Klos;
   • 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike në Njësinë Administrative Suç, Bashkia Klos;
   • 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike në Njësinë Administrative Gurrë, Bashkia Klos,

    

   Kategoria e pagës IV-a,

    

   Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:

   • Jolanda Hidri
   • Xhaferr Krosi
   • Ardit Koçi
   • Ornesa Dibra

    

   A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13.11.2020, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

   Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.11.2020, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Klos