BASHKIA KLOS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe pranim në shërbimin civil, si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

 

  • 1 (një) Përgjegjës i Arsimit, Turizmit, Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë.

Kategoria e pagës III-a/1

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë: 1. Neva Gjini.

A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.06.2024, ora 11:30 në ambientet e Bashkisë Klos.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.06.2023, ora 12:00 në ambientet e Bashkisë Klos.