BASHKIA KLOS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për lëvizjen paralele, si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

  • 1 (një) Përgjegjës i Arsimit, Turizmit, Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë, pranë Drejtorisë Arsimit, Turizmit, Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë.

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:  Nuk ka kandidatë që kanë aplikuar.