BASHKIA KLOS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 43 e vijues të VKM-së Nr.520, datë 25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, Komisioni i testimit për pranimin në shërbimin e MZSH-së, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, njofton se aplikantët e kualifikuar që do të marrin pjesë në testim për vende të lira në Sektorin e MZSH- së, janë:

1. Klodjan Bebja

2. Dylejman Shabani

3. Arseni Topalli

4. Amarildo Diva

5. Altin Bushi

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në mjediset e Bashkisë Klos në datën 13.05.2024 ora 10.00. Aplikantët që kanë marrë 70% të pikëve të përcaktuara për testin me shkrim, njoftohen për të vazhduar procesin e testimit të aftësive fizike.