BASHKIA KLOS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe pranim në shërbimin civil, si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionet:

  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes Civile dhe Pronave, pranë Drejtorisë së Mbrojtjes Civile dhe Pronave. Kategoria e pagës II-b,

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë: 1. Blerina Pllumbi.

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 08.04.2023, ora 11:30 në ambientet e Bashkisë Klos.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.04.2023, ora 12:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

 

Per pozicionet me poshte:

  •  1 (një) Drejtor i Drejtorisë Ekonomike dhe të Ardhurave, pranë Drejtorisë Ekonomike dhe të Ardhurave.
  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë Arsimit, Turizmit, Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë, pranë Drejtorisë Arsimit, Turizmit, Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë.
  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit të Pyjeve dhe Kullotave, pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve.

Nuk ka kanditatë që kanë aplikuar