BASHKIA KLOS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe pikës 4 të Kreut IV, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe pranim në shërbimin civil, si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Ujitjes dhe Kullimit, në Sektorin e Ujitjes dhe Kullimit,

Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

1. Sonila Pisli.

 

 

 

A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 05.01.2024, ora 10:30 në ambientet e Bashkisë Klos.

 

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 09.01.2024, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe pikës 4 të Kreut IV, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe pranim në shërbimin civil, si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, pranë Njësisë Administrative Xibër,

Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

1. Nexhmie Almeta.

 

 

 

A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 05.01.2024, ora 10:30 në ambientet e Bashkisë Klos.

 

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 09.01.2024, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe pikës 4 të Kreut IV, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe pranim në shërbimin civil, si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Shërbimit Veterinar, në Sektori i Këshillimit të Shërbimeve Bujqësore, Kotrollit Ushqimor dhe Shërbimit Veterinar, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

1. Denisa Dani.

 

 

 

A.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 05.01.2024, ora 10:30 në ambientet e Bashkisë Klos.

 

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 09.01.2024, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Klos.

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe pikës 4 të Kreut IV, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe pranim në shërbimin civil, si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, pranë Njësisë Administrative Gurrë,

Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

1. Nu ka kandidatë që kan aplikuar.