BASHKIA KLOS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe pikës 4 të Kreut IV, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe pranim në shërbimin civil, si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist Finance, në Sektorin e Financës pranë pranë Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Çështjeve Juridike dhe Shërbimeve Financiare, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

1. Malvina Lala.

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.12.2023, ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Klos.