BASHKIA KLOS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të fazës së vlerësimit të kanditatëve njofton se për pozicionin:

· 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm, pranë Sektorit të Auditit të Brendshëm, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës III-a,

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Vebi Mysliu.

 

 

Lista përfundimtare do të publikohet nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Klos mbas shqyrtimit të ankesave në bazë të pikës 28, të kreur II,të Vendimit 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të fazës së vlerësimit të kanditatëve njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike dhe Përsonave me Aftësi të Kufizuar, pranë Njësisë Administrative Gurrë,

Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Pamela Dibra.

 

Lista përfundimtare do të publikohet nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Klos mbas shqyrtimit të ankesave në bazë të pikës 28, të kreur II,të Vendimit 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të fazës së vlerësimit të kanditatëve njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, pranë Njësisë Administrative Suç,

Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Adela Reçi.

 

Lista përfundimtare do të publikohet nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Klos mbas shqyrtimit të ankesave në bazë të pikës 28, të kreur II,të Vendimit 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të fazës së vlerësimit të kanditatëve njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, pranë Njësisë Administrative Gurrë,

Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Sanije Gjini.

 

Lista përfundimtare do të publikohet nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Klos mbas shqyrtimit të ankesave në bazë të pikës 28, të kreur II,të Vendimit 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të fazës së vlerësimit të kanditatëve njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve, pranë Sektorit të Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Anita Selita.

 

 

Lista përfundimtare do të publikohet nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Klos mbas shqyrtimit të ankesave në bazë të pikës 28, të kreur II,të Vendimit 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të fazës së vlerësimit të kanditatëve njofton se për pozicionin:

· 1 (një) Specialist i Tatimeve dhe Taksave vendore pranë Sektorit të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

Kandidatët fitues janë:

 

1. Armando Lleshi.

 

Lista përfundimtare do të publikohet nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Klos mbas shqyrtimit të ankesave në bazë të pikës 28, të kreur II,të Vendimit 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të fazës së vlerësimit të kanditatëve njofton se për pozicionin:

· Specialist Shërbimesh në Sektorin e Shërbimeve dhe Menaxhimit të Mjeteve, pranë Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Shërbimeve, Bashkia Klos,

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Ibrahim Hoti.

 

 

Lista përfundimtare do të publikohet nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Klos mbas shqyrtimit të ankesave në bazë të pikës 22, të kreur IV,të Vendimit 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave.

 

 

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të fazës së vlerësimit të kanditatëve njofton se për pozicionin:

· 1 (një) Specialist Kadastre në Sektorin e Administrimit dhe Monitorimit të Pyjeve dhe Kullotave, pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Nertil Bebja.

 

 

Lista përfundimtare do të publikohet nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Klos mbas shqyrtimit të ankesave në bazë të pikës 22, të kreur IV,të Vendimit 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave.