BASHKIA KAVAJË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, Bashkia Kavajë, shpall procedurat e ngritjes në detyrë ose pranimit nga jashtë në shërbimin civil për pozicionin:

1 Sekretar i Përgjithshëm – Kategoria e pagës I-b.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :  Sekretar i Pergjithshem Shpallje