BASHKIA KAVAJË – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Bashkia Kavajë, shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranim nga jashtë në shërbimin civil për pozicionin:

1 – Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe të Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Kavajë – Kategoria e pagës II-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : Shpallje Drejtor Burime Njerezore