BASHKIA KAVAJË, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 64;
të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar, neni 18 dhe 19 ; të Vendimit të
Këshillit të Ministrave Nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin
civil”, pika 11; në në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.79, datë 19.12.2023 “Për miratimin e
programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe buxhetin e Bashkisë Kavajë për vitin 2024”, si
dhe në Vendimin Nr. 01, datë 04.01.2024 të Bashkisë Kavajë “Për miratimin e strukturës
organizative të Bashkisë Kavajë për vitin 2024”.

PER ME TEPER KLIKONI LINKUN BASHKENGJITUR   Plani Vjetor Bashkia Kavaje 24