Bashkia Kavajë – Njoftim fituesi

 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESVE PËR PRANIM NGA JASHTË NË KATEGORINË E ULËT DHE MESME DREJTUESE

 

 

Bazuar në nenin 23 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”  si dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Kavajë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë njofton se kandidatët fitues janë:

Romina Dokaj  në pozicionin Drejtore në Drejtorinë e Projektimit, Politikave Zhvillimore   dhe Investimeve të Huaja       84.4 pikë

Ismail Broli   Përgjegjës në Sektorin e Zhvillimit të Territorit, Lejeve Zhvillimore në Drejtorinë e Planifikimit të Zhvillimit të Territorit           76.2 pikë

Arnold Kariqi Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Publike         72 pikë

Miljana Kazazi    Përgjegjëse në Sektorin e Menaxhimit të Kontratave në Drejtorinë e Planifikimit të Zhvillimit të Territorit   71.6 pikë