BASHKIA KAMËZ – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-në nr. 242, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lirë pune në pozicionin:

  • Përgjegjës i Sektorit te Arsimit Parashkollor, Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : njoftim_per_shpallje_vend_te_lire_pune_pergjegjes_i_sektorit_te_arsimit_parashkollor