BASHKIA KAMËZ – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, Kreu III “Për pranimin, Lëvizjen paralele, Periudhën e Provës, dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lira pune në pozicionin:

  • Specialist në   Sektorin e Integrimit Europian dhe Projekteve në Bashkinë Kamëz.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1.  Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist ne Sektorin e Integrimit Europian dhe Projekt

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-në nr. 242, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lirë pune në pozicionin:

  • Përgjegjës i Sektorit te Projektimit, Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

1. Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Pergjegjes i Sektorit te Projektimit

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, Kreu III “Për pranimin, Lëvizjen paralele, Periudhën e Provës, dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lire pune në pozicionin:

  • Specialist i Ndihmes Ekonomike,Lagje Laknas

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Specialist i Ndihmes Ekonomike Lagje Laknas

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, Kreu III “Për pranimin, Lëvizjen paralele, Periudhën e Provës, dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 2 vende të lire pune në pozicionin:

  • Specialist i sherbimeve Publike Lagje Laknas

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Specialist i Shërbimeve Publike Lagje Laknas

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, Kreu III “Për pranimin, Lëvizjen paralele, Periudhën e Provës, dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend I  lire pune në pozicionin:

  • Specialist i One Stop Shop Lagje Laknas

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Specialist One Stop Shop