BASHKIA KAMËZ – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr. 242, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lirë pune në pozicionin:

  • “Pergjegjes i  Drejtorisë  së  MTPM-se dhe Bordit Kullimit e pyjeve dhe Kullotave”

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vend i Lire Pune Pergjegjes i Kadastres

  • Drejtor, i Drejtorise se Ruajtjes dhe Mirembajtjes se Institucioneve Publike&Arsimore

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Drejtor i Ruajtjes dhe Mirembajtjes se Institucioneve Pub

  • Përgjegjës i zyrës së Ndihmës Ekonomike Lagjja Bathore, Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Pergjegjes i Ndihmes Ekonomike Lagjja Bathore

 

  • Specialist Jurist prane Njesise Administrative Paskuqan

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist Jurist

  • Specialist në Drejtorine e MTPM-së, Bordit të Kullimit, Pyjeve e Kullotave në Bashkinë Kamëz.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Punes Specialist MTPM-se, Bashkia Kamez

 

Specialist i sherbimeve Publike

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Vende te Lira Pune Specialist i Sherbimeve Publike ne Lagjen Bathore