BASHKIA KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni Bashkia Kamez shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • Specialist I sektorit te Borxhit, drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, me Kategori page III-a/ IV-b.

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civile të vitit 2023, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Bashkisë nr.109, datë 31.01.2023, me numrin e pozicioneve të kategorisë së ulët dhe të mesme drejtuese të cilat do të jenë të hapura për konkurim dhe për pranim nga jashtë shërbimit civil”, i ndryshuar, shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

  • Pergjegjes i sektorit Gjyqesor prane drejtorise Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik. Kategoria e pagës III- a.
  • Drejtor prane drejtorise se Kadastres, Bordit te Kullimit & Menaxhimit dhe Administrimit te Aseteve Kategoria e pagës II- b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim per shpallje vende te lira pune