BASHKIA KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civile të vitit 2023, miratuar me Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr.109, datë 31.01.2023, me numrin e pozicioneve të kategorisë së ulët dhe të mesme drejtuese të cilat do të jenë të hapura për konkurim dhe për pranim nga jashtë shërbimit civil”, i ndryshuar, shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

Pergjegjes Projektesh, prane drejtorise se Projekteve dhe Investimeve. Kategoria e pagës III- a/1

Pergjegjes prane drejtorise Çeshtjeve Ligjore. Kategoria e pagës III- a/1

Drejtor në Drejtorinë e Rindertimit. Kategoria e pagës II- b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Informim