BASHKIA KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, Kreu III “Për pranimin, Lëvizjen paralele, Periudhën e Provës, dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lire pune në pozicionin:

  •  “Specialist” prane sektorit te  Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit
  • Pergjegjes prane Lagjes Bathore
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje