BASHKIA KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Kamez shpall  procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për 2 (dy) pozicione:

 

 

  • Specialist Arsimi prane drejtorise se Arsimit,Rinise dhe Sportit    (Kategoria Ekzekutive)
  • Specialist Liçensash  prane drejtorise se Liçensave dhe Transportit  (Kategoria Ekzekutive)
  • Specialist I sektorit te Mardhenieve me Publikun    (Kategoria Ekzekutive)
  • Specialist Statistikash prane drejtorise se Burimeve Njerezore  (Kategoria Ekzekutive)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje