BASHKIA KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni Bashkia Kamez shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicioni :

 

  • Specialist Jurist ne Bashkine Kamez.
  • Specialist i sektorit te Mbrojtjes se Konsumatorit ne drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore,  kategori  page III-a/ IV-b
  • Specialist i sektorit te Kontrollit te Zhvillimit te Territorit, kategori  page III-a/ IV-b
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje_Pozicionesh