BASHKIA KAMËZ – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, Kreu III “Për pranimin, Lëvizjen paralele, Periudhën e Provës, dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lire pune në pozicionin:

  • Specialist Jurist prane Lagjes Bathore

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist Jurist

  • Përgjegjës i Medias dhe Informimit, Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Pergjegjes i Medias dhe Informimit

  • Specialist në Statistike ne Drejtorine e Burimeve Njerezore

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist Statistike

  • Specialist Protokolli

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist Protokolli