BASHKIA KAMËZ – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr. 242, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lirë pune në pozicionin:

  • “Drejtor i  Qendres se Kultures” 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje Drejtor Kulture

  • Specialist në Sektorin e Mbrojtjes se Konsumatorit

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist per Mbrojtjen e Konsumatorit

  • Specialist në Drejtorinë e Auditimit te Brendshem

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :  Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist Auditues te Brendshem _

  • Përgjegjës i Sektorit Finances dhe Kontabilitetit, Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Pergjegjes i Sektorit te Finances dhe Kontabilitetit

 

  • Përgjegjës i Sektorit te Emergjencave Civile, Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Pergjegjes i Sektorit te Emergjencave Civile

  • Drejtor, i Drejtorise se Ruajtjes dhe Mirembajtjes se Institucioneve Publike&Arsimore

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Drejtor i Ruajtjes dhe Mirembajtjes se Institucioneve Pub

  • Specialist i Qëndres së Kulturës

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per shpallje vend te lise per Specialist i Kultures