BASHKIA KAMËZ – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-në nr. 242, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lirë pune në pozicionin:

1.Përgjegjës i Sektorit te Strehimit, Bashkia Kamëz

Per me teper klikoni ne linkun bashkangjitur: Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Pergjegjes i Sektorit te Strehimit

2.Pergjegjes i Sektorit te Statistikes ne Drejtorine e Burimeve Njerezore

Per me teper klikoni ne linkun bashkangjitur: Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Pergjegjes i Sektorit te Statistikave

3.Specialist Statistike ne Drejtorine e Burimeve Njerezore

Per me teper klikoni ne linkun bashkangjitur: Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist ne Sektorin e Statistikave