BASHKIA KAMËZ – VENDE TE LIRA PUNE

(Shpallje për Lëvizje Paralele, Ngritje në Detyrë dhe Pranim në Shërbimin Civil)

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-në nr. 242, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lirë pune në pozicionin:

  • Përgjegjës i Medias dhe Informimit, Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Pergjegjes i Medias dhe Informimit

 

  • Përgjegjës i “Lagjes 1” Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Pergjegjes Lagje Laknas

 

  • Specialist i Sektorit te Projektimit

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Specialist i Sektorit te Projektimit