BASHKIA KAMEZ, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Planit të Pranimeve në Shërbimin Civile të vitit 2024, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 29, datë 17.01.2024, me numrin e pozicioneve të kategorisë ekzkutive, te ulët dhe të mesme drejtuese të cilat do të jenë të hapura për konkurim dhe për pranim nga jashtë shërbimit civil”, i ndryshuar , shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për pozicionin:

  • Drejtor prane drejtorise Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik.Kategoria e pages II-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje Drejtor i Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik