BASHKIA KAMËZ, VEND I LIRË PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, , shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Drejtor në Drejtorinë e Projekteve dhe Investimeve. Kategoria e pagës II- b

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

 

Shpallje Drejtor i Projekteve dhe Investimeve