BASHKIA KAMËZ, VEND I LIRË PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, Kreu III “Për pranimin, Lëvizjen paralele, Periudhën e Provës, dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lire pune në pozicionin:

Specialist Jurist prane drejtorise se Çeshtjeve ligjore  

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist Jurist Qershor