BASHKIA KAMËZ, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Burimet Njerezore ne Institucionin e Bashkise Kamez në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin Pozicioni: Specialist Arkive eshte :

  • Lediana Shqipe

Burimet Njerezore ne Institucionin e Bashkise Kamez në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin Pozicioni: Specialist Jurist prane drejtorise se Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik eshte :

  • Amer Salkurti