BASHKIA KAMËZ, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë, pranimit nga jashte në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

  • 1. Drejtor prane drejtorise se Ndihmes Ekonomike dhe Çeshtjeve Sociale. Kategoria e pagës II-b, Kandidati e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit eshte : 1. Marime Vladi

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 23.02.2024 ora 10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 26.02.2024.

 

  • Pozicioni: Specialist Jurist prane drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte: 1. Anisa Xheku

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 23.02.2024 ora 11.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 26.02.2024.

  • Pozicioni: Specialist Jurist prane drejtorise se Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit.

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte: 1. Xhuljana Manaj

  • Pozicioni: Specialist Jurist prane drejtorise se Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik.

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte: 1. Dallendishe Alia

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 23.02.2024 ora 11.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 26.02.2024.

  • Pozicioni: Specialist Jurist prane Njesise Administrative Paskuqan

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte: 1. Klidjana Stafa

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 23.02.2024 ora 11.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 26.02.2024.

  • Pozicioni: Specialist Jurist prane drejtorise se Emergjencave Civile dhe Strehimit

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte: 1. Durim Spahiu

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 23.02.2024 ora 11.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 26.02.2024.

  • Pozicioni: Specialist Jurist prane Lagjes nr.2.

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte: 1. Bora Xhilaga

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 23.02.2024 ora 11.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 26.02.2024.