BASHKIA KAMËZ, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Raportit të Komitetit të Ngritjes në Detyrë dhe Pranimit në Shërbimin Civil të 29.06.2022, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Kamez, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, dhe pranimit nga jashte shërbimit civil për pozicionin

  • Pergjegjes Statistikash kandidati fitues është : Alma Mena
  • Pergjegjes Liçensash kandidati fitues është: Defrim Cani

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Burimet Njerezore ne Institucionin e Bashkise Kamez në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin

  • Pozicioni: Specialist Prokurimesh kandidati fitues eshte: Suela Vladi
  • Pozicioni Specialist Investimesh kandidati fitues eshte: Miranda Kumrija
  • Specialist Strehimi prane Lagjes nr.1, kandidati fitues eshte: Rozalinda Topuzi
  • Specialist Statistike kandidati fitues eshte : Mimoza Pernezha