BASHKIA KAMËZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljet për konkurrim, njofton se kandidatet e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, per pozicionet e siperpermendura jane:

1. Specialist Projektesh – Marsela Markaj

2. Specilaist Statistike – Mimoza Pernezha

3. Specialist Investimesh – Miranda Kumrija

4. Pergjegjes Statistike – Alma Mena

5. Pergjegjes Liçensash – Defrim Cani

6. Specialist Strehimi prane Lagjes Nr.1 – Rozalinda Topuzi

Persa i perket pozicionit Specialist Strehimi prane Njesise Administrative Paskuqan nuk u paraqit asnje kandidat.

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 11.03.2024, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 13.03.2024.