BASHKIA KAMËZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Specialist prane sektorit te Integrimit ne BE dhe Projekteve te Huaja ne drejtorine e Drejtoria e Integrimit te BE-së dhe Projekteve te Huaja dhe Zhvillimit Ekonomik.

 

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte:

1. Sonila Basha

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 01.09.2023 ora 11:00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 04.09.2023

Specialist Kadastre ne drejtorine e Kadastres, Bordit te Kullimit & Menaxhimit dhe Administrimit te Aseteve.

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve per pranimin ne sherbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Proçedura shpallet e Mbyllur.