BASHKIA KAMËZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Pozicioni: Specialist Projektesh prane drejtoerise Projekteve dhe Investimeve, Bashkia Kamez.

Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte:

1. Denis Prençi

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 30.08.2023 ora 10:00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 01.09.2023.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

1. Drejtor në Drejtorinë e Integrimit ne BE, Projekteve te Huaja dhe Zhvillimit Ekonomik . Kategoria e pagës II- b, Kandidati e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit eshte :

1. Kevi Gjonaj

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 30.08.2023 ora 11:00, në ambientet e salles se Këshillit Bashkiak, Bashkia Kamez.

Specialist Kadastre ne drejtorine e Kadastres, Bordit te Kullimit & Menaxhimit dhe Administrimit te Aseteve.

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

Specialist prane sektorit te Integrimit ne BE dhe Projekteve te Huaja ne drejtorine e Drejtoria e Integrimit te BE-së dhe Projekteve te Huaja dhe Zhvillimit Ekonomik.

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

Pozicioni: Specialist ne sektorin e Strehimit, drejtoria e Strehimit dhe Emergjencave Civile.

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve per pranimin ne sherbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Proçedura shpallet e Mbyllur.