BASHKIA KAMEZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë, pranimit nga jashte në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

1. Drejtor prane drejtorise se Kadastres, Bordit te Kullimit & Menaxhimit dhe Administrimit te Aseteve. Kategoria e pagës II- b.

1. Fatjon Shehu

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.05.2024 ora 11:00, në ambientet e salles se Këshillit Bashkiak, Bashkia Kamez.

Në zbatim te ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë, dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

  • Pergjegjes prane sektorit Gjyqesor. Kategoria e pagës III-a, Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit eshte :

1. Elidona Buci

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 24.05.2024 ora 09:00, në ambientet e salles se Këshillit Bashkiak.

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte:

Pozicioni: Specialist Borxhi prane drejtoerise Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Kamez.

1. Klebeta Kastrati

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 24.05.2024 ora 10:00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 27.05.2024