BASHKIA KAMËZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë ekzekutive te ulët dhe të mesme drejtuese” Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes ne detyre dhe pranimit ne sherbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionet e meposhtme kanditatet e kualifikuar per fazen e dyte te konkurrimit jane:

1. Drejtor prane drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore kandidati per konkurim me ngritje ne detyre është Lediana Kurti.

2. Pergjegjese e Liçensave mbyllet pa kandidat;

3. Specialist Strehimi, Njesia Administrative Paskuqan kandidati i paraqitur nuk i plotesom kushtet dhe kerkesat e veçanta te Shpallura ne Shpallje;

4. Specialist PAK, Njesia Administrative Paskuqan kandidati per konkurim eshte Selma Rruci.

5. 2 pozicione “Specialist Projektesh” ka vetem nje kandidati per konkurim qe eshte Erblin Lala

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 10.05.2024 ,kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 13.05.2024.