BASHKIA KAMËZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin: Pergjegjes prane Sektorit te Kontrollit ne Terren. Kategoria e pagës III-a, në Bashkinë Kamez.

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën konkurimit eshte :

1. Erjon Seferi

Intervista me Goje do të zhvillohet në datën 07.05.2024 ora 10:00, në ambientet e salles se Këshillit Bashkiak, Bashkia Kamez.

 

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionet:

1. Drejtor prane drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore;

2. Pergjegjese e Liçensave;

3. Specialist Strehimi, Njesia Administrative Paskuqan;

4. Specialist PAK, Njesia Administrative Paskuqan;

5. Dy pozicione Specialist Projektesh;

nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicionet jane te hapura për procedurën e ngritjes ne detyre dhe pranimit ne sherbimin civil.