BASHKIA KAMEZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim,

  • Pozicioni: Specialist Jurist prane drejtorise se Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik.

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte:

1. Oneda Skënderi

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 17.04.2024 ora 11.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 18.04.2024