BASHKIA KAMËZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim te ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë, dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

  • Pergjegjes prane Sektorit te Kontrollit ne Terren. Kategoria e pagës III-a .Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit eshte: Fatjon Kordhaku

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 08.04.2023 ora 10:00, në ambientet e salles se Këshillit Bashkiak, Bashkia Kamez.