BASHKIA KAMËZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen “Specialist prokurimesh”, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte: Zj. Suela Vladi

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 15.13.2024 ora 10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 18.13.2024.