BASHKIA KAMËZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Pozicionet:

– Specialist Strehimit prane Njesise Administrative Paskuqan

– Specialist Strehimit prane Lagjes nr. 1

– Specialist investimesh prane drejtorise se Projekteve dhe Investimeve

– Specialist Projektesh prane drejtorise se Projekteve dhe Investimeve

– Specialist Statistike

– Pergjegjes Liçensash

– Pergjegjes Statistike

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.