BASHKIA KAMËZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim te ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë, pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin, “Pergjegjes I Çeshtjeve Ligjore, prane drejtorise se Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik” Kategoria e pagës III- a, kandidati e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit eshte :

– Enkeleda Lama

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.12.2023 ora 10:00, në ambientet e salles se Këshillit Bashkiak, Bashkia Kamez.