BASHKIA KAMËZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin, “Pergjegjes Integrimi ne BE, pranë drejtorise se Integrimit ne BE dhe Projekteve te Huaja dhe Zhvillimit Ekonomik. Kategoria e pagës III- a.

Kategoria e pagës III- a, në Bashkinë Kamez, nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit.

Pozicioni i mësipërm është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashte shërbimit civil

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin, “Pergjegjes I Çeshtjeve Ligjore, prane drejtorise se Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik” Kategoria e pagës III- a, në Bashkinë Kamez, nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit.

Pozicioni i mësipërm është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashte shërbimit civil.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve per pranimin ne sherbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm ka nje kandidat i cili eshte:

1. Aida Suli

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 15.12.2023 ora 10:00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 18.12.2023.