BASHKIA HIMARE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018, Bashkia Himarë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 1 (Një) Drejtor i drejtorisë juridike – Kategoria e pagës II-b
  • 1 (një) përgjegjës sektori, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave, në drejtorinë e të ardhurave – Kategoria e pagës III- a/1

 

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II, III, IV dhe VII, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018, Bashkia Himarë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • 1 (një) specialist për kontrollin e zbatimit të ndërtimeve, në drejtorinë e planifikimit dhe zhvillimit të territorit – Kategoria e pagës IV-a

 

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil per Specialist për kontrollin e zbatimit të ndërtimeve,  Publikim vendi i lire per pergjegjes i sektorit te administrimit të të ardhurave dhe statistikave,  Publikim vendi i lire per Drejtor i drejtorise juridike