BASHKIA HIMARË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018, Bashkia Himarë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 1 (Një) Drejtor drejtorie, në drejtorinë e çëshjeve sociale, arsimit dhe rinisë – Kategoria e pagës II-b
  • 1 (Një) Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës dhe sportit – Kategoria e pagës II-b
  • 1 (një) përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes, në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes, kategoria e pagës III- a/1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftime per publikim