BASHKIA HIMARË, VENDE TË LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, Bashkia Himarë, njofton shpalljen për:

 

3 ( tre ) vende të lira pune në pozicionin: Inspektor i IMT-së, në inspektoriatin e mbrojtjes së territorit, në Bashkia Himarë.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim per vënd te lire pune ne IMT