BASHKIA HIMARË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“  Bashkia Himarë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • 1 (një) Drejtor drejtorie, në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes, kategoria e pagës II-b
  • 1 (një) specialist IT, në sektorin i burimeve njerëzore dhe informacionit, në drejtorinë e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse Kategoria e pagës IV-a
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftime_per_publikim