BASHKIA HIMARË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II, III, IV dhe VII, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018, Bashkia Himarë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 

  • 2 (dy) specialist auditues i brendshëm, në sektorin e auditimit të brendshëm – Kategoria e pagës IV-a.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne sherbimin civil per specialist auditues i brendshem (1)