BASHKIA HIMARË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018,

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

– Kandidati fitues është:

 

 

1. Znj. Esmeralda Kolagji

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të kreut II, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018, drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues për pozicionin:

 

Specialist i arsimit dhe rinisë, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale, në drejtorinë e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse., është:

 

1. Marjeta Sina